Thaicon Product

ABOUT US

การสนับสนุนทางด้านการตลาด

เพื่อช่วยให้ลูกค้ากระจายอิฐมวลเบาไทคอนเข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บริษัทฯ มีนโยบายในการผลักดันอิฐมวลเบาไทคอน ดังต่อไปนี้

1.ก่อนการขาย

บริษัทฯ มีการจัดสื่อโฆษณาออกมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่จดจำจากตลาด และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับมีการจัดทำโปรโมชั่นเป็นระยะๆ

2.สร้างการรับรู้ในตัวสินค้าเข้าสู่กลุ่มผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

กลุ่มผู้มีอิทธิพล คือ วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และลูกค้าปัจจุบัน เป็นกลุ่มคณะหรือบุคคลที่ช่วยแนะนำการใช้อิฐมวลเบาไทคอน กับโครงการ เจ้าของบ้าน บริษัทฯ มีทีมงานที่ให้ความรู้ และคำแนะนำ ตัวสินค้าเข้าสู่กลุ่มนี้โดยตรง เพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณภาพ และแนะนำการใช้ต่อไป

3.ระหว่างการขาย

บริษัทฯ มีทีมงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อช่วยลูกค้ากระจายอิฐไทคอนเข้าไปในช่องทางของลูกค้า ทีมขายจะให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับ การใช้ การรับ การขาย รวมช่วยกำหนดโครงสร้างราคาที่เหมาะสม และให้ข่าวสาร ด้านการตลาดพร้อมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า “ลูกค้าของลูกค้า คือ ลูกค้าตัวจริง”

4.หลังการขาย

บริษัทฯ มีแผนกบริการลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องการจัดส่ง การนัดหมาย ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่างๆ

ในส่วนด้านเทคนิคการใช้งาน บริษัทฯ มีทีมบริการด้านเทคนิคที่ช่วยลูกค้าให้ใช้อิฐมวลเบาไทคอนอย่างถูกวิธี ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา