Thaicon Product

KNOWLEDGE CENTER

kmmainbanner

ABOUT KNOWLEDGE CENTER

เพื่อให้อิฐมวลเบาไทคอนถูกนำไปใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกค้า แบบถึงหน้างาน (Interactive site training) เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การฝึกอบรมในแนวนี้จะให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ผู้ถูกฝึกอบรมจะได้สัมผัส เห็น และทดลองทำด้วยตัวเอง การฝึกอบรมของบริษัทฯ จะถูกแบ่งออกเป็น5 ขั้นตอนดังนี้

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอิฐมวลเบาไทคอน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียน
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรเจ็คต่างๆ ที่อิฐมวลเบาไทคอนได้ถูกคัดเลือกนำไปใช้งาน
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง การก่อ การฉาบ และเครื่องมือที่ใช้ต่างๆ
4. ในขบวนการสุดท้ายจะเป็นการฝึกก่อและฉาบอิฐมวลเบาจริงๆ ผู้ถูกฝึกอบรมทุกคนจะได้สัมผัสกับการใช้งานจริงๆ
5. หลังจากจบการฝึกอบรมแล้ว บริษัทฯ จะออกใบรับรองผลการฝึกอบรมให้กับผู้ถูกฝึกอบรมทุกคน

การฝึกอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถสอบถามได้ที่ผู้แนะนำงานขาย หรือ marketing@thaiconproduct.com