Thaicon Product

APPLICATION

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร :
รายได้ที่ต้องการ: บาท/เดือน

ประวัติส่วนตัว

รูปภาพ :
ชื่อ : นามสกุล :
เพศ :
วันเดือนปีเกิด : อายุ : ปี
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ : สัญชาติ :
ศาสนา :
ส่วนสูง : น้ำหนัก :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ออกให้ ณ.
วันที่ออก : วันที่หมดอายุ :
บัตรเสียภาษีอากรเลขที่ :
บัตรประกันสังคมเลขที่ :
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่ : หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ : หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
มือถือ :
โทรศัพท์สำนักงาน :
บุคคลติดต่อในกรณีเร่งด่วน :
ความสัมพันธ์ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

ประวัติส่วนตัว

สถานภาพสมรส :
จำนวนบุตร : คน
ชาย : คน หญิง : คน
กำลังศึกษา :

สถานภาพทางครอบครัว

ชื่อภรรยา/สามี :
อายุ : ปี อาชีพ/ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
ชื่อบิดา :
อายุ : ปี อาชีพ/ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
ชื่อมารดา :
อายุ : ปี อาชีพ/ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
มีพี่น้องจำนวน : คน เป็นบุตรคนที่ :
ชาย : หญิง : คน
ชื่อพี่น้องคนที่ 1 :
อายุ : ปี อาชีพ/ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :
ชื่อพี่น้องคนที่ 2 :
อายุ : ปี อาชีพ/ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
โทรศัพท์ :

การศึกษา

ประถมศึกษา ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา/คณะ :
ปีที่จบ : วุฒิการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
มัธยมศึกษา ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา/คณะ :
ปีที่จบ : วุฒิการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
อาชีวะศึกษา ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา/คณะ :
ปีที่จบ : วุฒิการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
มหาวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา/คณะ :
ปีที่จบ : วุฒิการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
การศึกษาสูงสุด ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา/คณะ :
ปีที่จบ : วุฒิการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
การฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา/คณะ :
ปีที่จบ : วุฒิการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :

การรับราชการทหาร

การรับราชการ :

ประวัติการทำงาน

บริษัท : ตำแหน่งงาน :
ที่อยู่ :
วันเดือนปีที่เริ่ม : วันเดือนปีที่สิ้นสุด :
รายได้ที่รับ/เดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :
เหตุผลในการลาออก :
บริษัท : ตำแหน่งงาน :
ที่อยู่ :
วันเดือนปีที่เริ่ม : วันเดือนปีที่สิ้นสุด :
รายได้ที่รับ/เดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :
เหตุผลในการลาออก :

ความรู้ด้านอุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องจักรสนาม

ความรู้ความชำนาญด้านอุปกรณ์สำนักงาน ระบุ :
ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบุ :
เครื่องพิมพ์ดีด :
พิมพ์ดีดไทย : คำ/นาที พิมพ์ด๊ดอังกฤษ คำ/นาที
เครื่องจักร ชำนาญงาน ระบุ :
ไม่ชำนาญงานพอทำได้ ระบุ :

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถด้านภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ :
จีน :
อื่น :
ด้านอื่นๆ ระบุ :
ความสามารถในการขับขี่
ขับขี่รถยนต์ :
ใบขับขี่เลขที่ :
ขับขี่รถจักรยนต์ :
ใบขับขี่เลขที่ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ : ระบุชื่อโรค :
ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง หรือป่วยหนักหรือไม่ : ระบุ :
ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือไม่ : ระบุ :
ท่านผ่านการอุปสมบทมาแล้วหรือยัง :
ท่านสามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่ :
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก ระบุ: