Thaicon Product
flashbanner01
flashbanner02
flashbanner03
WELCOME บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด
“จากผู้นำด้านก่อสร้างสู่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน”

block บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทสี่แสงการโยธา จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านก่อสร้างในประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ควบคู่ไปกับช่องทางในการดำเนินธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2547 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อสินค้าอิฐมวลเบาไทคอน (Thaicon product) อิฐมวลเบาไทคอนมีคุณสมประโยชน์เหนือกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ หลายด้าน เช่น กันไฟ กันเสียง กันความร้อน ใช้งานง่าย ทนทาน น้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงาน อิฐมวลเบาไทคอน จึงเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้แจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านบริเวณใกล้โรงงาน "ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19" ทางบริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลองค์กรที่ดีโดยดำเนินงานด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน และได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฏิบัติสากล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน